Poeta naszych dni 2020
konkurs dla Autorów wierszy publikowanych w antologii „Poezja naszych dni” (t. 1)

Poeta naszych dni 2020
konkurs dla Autorów wierszy publikowanych w antologii „Poezja naszych dni” (t. 1)

Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Borgis ogłasza konkurs „Poeta naszych dni 2020”, w którym nagrodą główną jest wydanie tomiku poezji w naszym wydawnictwie.

Konkurs skierowany jest do Poetów, których wiersze znajdą się w zbiorze poetyckim „Poezja naszych dni” (t. 1). Zachęcamy do udziału każdego Autora, którego utwory ukażą się w antologii.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem konkursu.

REGULAMIN
Konkursu Literackiego
„Poeta naszych dni – 2020”

 1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Poeta naszych dni – 2020”, zwanego dalej Konkursem, jest Borgis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ekologicznej 8/103, zwana dalej Wydawnictwem.

 2. Wydawnictwo organizuje konkurs na koszt własny.

 3. W Konkursie mogą brać udział Autorzy, którzy opublikowali swoje wiersze w wydanym nakładem Wydawnictwa w 2020 roku zbiorze poetyckim „Poezja naszych dni” (t. 1).

 4. Spośród uczestników Konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
 5. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonają Autorzy w drodze głosowania za pośrednictwem specjalnego formularza przesłanego uprawnionym do głosowania uczestnikom konkursu;

  1. w głosowaniu będzie można wziąć udział tylko raz;
  2. głosowanie odbędzie się zgodnie z zasadami punktacji wg następujących zasad przyznawania punktacji: każdy z głosujących ma do rozdysponowania maksymalnie 5 punktów. Musi przydzielić nie mniej niż 3 punkty;

  3. na jednego autora można oddać maksymalnie 3 punkty;
  4. laureatami I, II i III miejsca zostaną autorzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, w odpowiedniej kolejności. W przypadku II i III miejsca dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo. W przypadku I miejsca, w razie równej ilości punktów, zarządza się dodatkowe głosowanie, w następstwie czego kolejne miejsca w klasyfikacji ulegają przesunięciu o jedno w dół;

  5. poeci nie kandydujący w Konkursie, a jedynie oddający głosy na jego uczestników mogą głosować (wg powyższych zasad przyznawania punktacji) wyłącznie za pośrednictwem maila poeta2020@borgis.pl;

  6. Wydawnictwo zapewnia anonimowość głosowania, co oznacza, że nie ujawni na kogo oddaliśmy swój głos;

  7. Wydawnictwo upubliczni ostateczny wynik Konkursu, podając wyłącznie nazwiska laureatów.

 6. Termin i czas trwania konkursu: od dnia 03.11.2020 r. do godziny 24.00 dnia 15.11.2020 r., z zastrzeżeniem, iż głosowanie może zostać uznane za zakończone, gdy już wszyscy uprawnieni do głosowania oddadzą swój głos.

 7. Zgłoszenia do Konkursu Autorzy mogą nadsyłać do dnia 11.10.2020 r. wyłącznie
  z własnego adresu mailowego, który został podany w umowie wydawniczej do zbioru poetyckiego „Poezja naszych dni” (t. 1) lub na adres mailowy Wydawnictwa wskazany w tejże umowie.

 8. Wydawnictwo uhonoruje laureata I miejsca Konkursu nagrodami w postaci:
  1. medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania;
  2. wydania zbioru jego wierszy (tomik poezji w formacie A5 lub B6, do 100 stron w druku, wersja papierowa oraz e-book). Warunkiem realizacji nagrody jest podpisanie przez laureata umowy wydawniczej Wydawnictwa (umowa licencji wyłącznej lub umowa przeniesienia praw autorskich).

 9. Wydawnictwo uhonoruje laureatów II i III miejsca Konkursu nagrodami
  w postaci medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania.

 10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o RODO
  z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (więcej szczegółów:
  RODO).

 11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronach Wydawnictwa (borgis.pl oraz wydajznami.pl).

 12. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 602-287-179
+48 500-014-623
lub wysyłając maila z zapytaniem na adres:
poeta2020@borgis.pl